هماهنگی، مدیریت و مهمتر از همه مدیریت پذیری و ... در یک کار گروهی