سبک های یادگیری

سبک یادگیری دیداری:
۶۵درصدجمعیت راشامل می‌گـردد.خــصوصیات اینگونه افرادبه قرارزیر است:
ـ بـا مشـاهـده و تـرکیـب تـصـاویـر بـا اطلاعات، اطلاعات را به‌خاطر می‌سپارند.
ـ بـرای بـرقـراری ارتـبـاط با دیگران و همچنین سازماندهی اطلاعات از تصاویر، نقشه‌ها و نمودارها استفاده می‌کنند.
ـ مـعـمـولا بـرای بـه خـاطـر آوردن مطـلبی چشمان خود را برای تجسم آن در ذهن خود می‌بندند.
ـ معمولا افرادی مرتب و منظمی می‌باشند.
ـ این‌گونه افراد در تجسم اشیاء، طرحها و نتایج در ذهن خود توانا می‌باشند.
ـ معمولا در کلاس درس نیمکتهای ردیف جلو را اشغال می‌کنند.
ـ تمایل به برداشتن یادداشت‌های مفصل و با جزئیات فراوان دارند.
ـ جذب کتابهای مصور میگردند.
ـ در به‌خاطر آوردن لطیفه‌ها مشکل دارند.
ـ برای برجسته ساختن نکات کلیدی از ماژیکهای با رنگ روشن استفاده می‌کنند.


تکنیک‌های یادگیری:
۱- درروند آموزش ازرنگها،تصاویر،اشکال،نمادها،اسلایدها وجداول استفاده کنید.
۲- برای یادگیری بهتر به حرکات و چهره آموزگار نگاه کنید.
۳-یک محیط آرام و بدون سرو صدا را برای مطالعه برگزینید.

سبک یادگیری شنیداری:
۳۰درصدجمعیت راشامل می گـردد.خصوصیات اینگونه افراد به قرار زیر است:
ـ تمایل دارند بیشتر با اصوات و موسیقی سرو کار داشته باشند.
ـ قادرند ریتم و تن صدا را تشخیص دهند.
ـ از طریق گوش دادن یاد میگیرند.
ـ برای به خاطر سپردن اطلاعات آنها را با یک صدای خاص ترکیب میکنند.
ـ در محیطهای شلوغ و پر سرو صدا تمرکز خود را از دست میدهند.
ـ به یادداشت برداشتن تمایلی ندارند.
ـ تمایل دارند مطالب را با صدای بلند بخوانند.
ـ برای به‌خاطرسپردن مطالب دروس خود رابا صدای بلند مکرراروخوانی میکنند.

تکنیک‌های یادگیری:
۱- در مباحث گروهی کلاس خود مشارکت کنید.
۲- از اصوات و موسیقی در یادگیری خود بهره گیرید.
۳-به جای نت برداری از ضبط صوت برای ثبت مطالب کمک بگیرید.

سبک یادگیری جنبشی-بساوایی:
۵ درصد جمعیت را شامل میـگـردد. خصوصیات این گروه به قرار زیر است:
ـ بـرای یادگیری وبخاطرسپردن اطلاعات ازجسم وحس لامسه خود بهره میگیرند.
ـ به فعالیتهای بدنی و ورزش علاقه مندند.
ـ درهـنگام برقراری ارتباط و گفتگومکررا دستهای خود راتکان داده وازژستهای جسمانی استفاده میکنند.
ـ از آنکه در کلاس درس بی حرکت بنشینند و به درس گوش دهند بیزارند.
ـ برای یادگیری و بخاطر سپردن اطلاعات به تحرک و تمرینات عملی نیازمندند.
ـ هنگام مرور مطالب درسی خود مرتبا راه میروند و نکات کلیدی را با صدای بلند تکرار میکنند.

تکنیکهای یادگیری:
برای یادگیری بهتر از حس لامسه، حرکت و تمرینات عملی بهره گیرید.

 

 نتیجه گیری :

 بسیاری ازمحیطهاوموقعیتهای آموزشی وشغلی برتوانائیهای افرادتاکید میشودومطمئنا توانائیها برای موفقیت درمدرسه،موقعیتهای شغلی وزندگی بعدی مهم وضروری هستند،امابایدتوجه داشت که توانائیها به تنهائی نمی توانندعامل موفقیت باشندبلکه باید سبکهای یادگیری راهم به عنوان یکی از عوامل مهم وموثردرموفقیت شغلی وتحصیلی افراددرنظرگرفت .

.هماهنگی وتوافق بین سبک فردوسبک موقعیت یا  تکلیفی که با آن مواجه شده  است عامل مهمی در موفقیت فرداست .عدم توافق بین سبک یادگیری فرد وسبک آموزشی می تواندعلت ناتوانی فرد دریادگیری باشد.

. عدم توجه به سبکها درموقعیتهای مختلف می تواندمنجربه این شودکه برخی از بهترین وباارزشترین استعدادهاوسرمایه های بالقوه، حذف یا نادیده گرفته شوند.

 

/ 1 نظر / 67 بازدید
باران الفبا

سلام .وبلاگ خیلی زیبایی داری.این پشتکار قابل تحسین است.[گل][گل][گل][گل]