نگاه موثر ...

http://night-skin.com/thumb-big/4325_.jpeg

معلمی که ازبالا به دانش آموزان نگاه می کند آن ها را به شکل

برده می بیند.

 

معلمی که از روبرو به دانش آموزان نگاه می کند آن ها را یک

انسان می بیند.


معلمی که دوش به دوش دانش آموزان قرار می گیرد آن ها را رو

به سوی آینده می بیند.

 

معلمی که در وجود دانش آموزان حل می شود واز زاویه دید آن ها

به دنیا نــگاه می کند هم مســــیر با دانش آموزان در طول تاریـــخ

جاری می شود و جاودانه می گردد.

http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1387/2/11/8361_788.jpg

/ 0 نظر / 32 بازدید