نحوه بودجه بندی کتاب درسی وفرمول آن(طرح درس سالیانه)

فرض کنید، اولین جلسه از سال تحصیلی است. قبل از آنکه تدریس خود را شروع کنید بهتر است، کتاب را بودجه بندی نمایید. یعنی مشخص نمایید که در هر جلسه، چند درس و یا چند صفحه از کتاب باید مورد تدریس قرار گیرد.

نکاتی که در بودجه بندی کتاب باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

1- تعداد صفحات قابل تدریس کتاب.

2- تعداد جلساتی که برای یک ترم و یا یک سال تحصیلی در اختیار شما قرار دارد.

فرمول بودجه بندی کتاب:

c: محتوای کتاب و یا تعداد صفحات قابل تدریس کتاب می باشد.

q : تعداد جلسات کلاس در یک سال تحصیلی است .

فرمول فوق را به شکل گسترده می توان به صورت زیر نیز نوشت:

منظور از محتوا، تعداد دروس و صفحات قابل تدریس می باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن صفحات اضافی کتاب مثل فهرست مطالب ، فهرست منابع و مآخذ و غیره .

منظور از عدد 4، تعداد هفته های موجود در هر ماه می باشد.

منظور از عدد 8 تعداد ماههایی است که با کسر تعطیلات نوروزی و غیره برای یک سال تحصیلی محاسبه شده است.

2 جلسه نیز به خاطر تعطیلات غیر قابل پیش بینی، دوره دروس مشکل، ارزشیابی دانش آموزان و یا آماده سازی آنها برای امتحان وغیره کسر می شود. استفاده از این فرمول به شما کمک خواهد کرد، تا از زمانی که در اختیار شما قرار داده شده است به بهترین نحو استفاده کرده و دچار کمبود وقت نشوید. ضمن اینکه تدریس تان شکل کاملاً منظمی به خود خواهد گرفت.

منبع :سایت آموزگار

/ 0 نظر / 212 بازدید