هر حقیقت از ۳مرحله می گذرد:

۱-ابتدا به مسخره گرفته می شود

۲-سپس به شدت با آن مخالفت می شود

۳- در نهایت همه ادعا میکنند که آن یک چیز بدیهی و

آشکار بوده است!

لغت بحران در زبان چینی از دو حرف تشکیل شده

است:

یکی خطر و دیگری فرصت...!

در روز مصیبت ، عظمت روح و توانایی اشخاص

معلوم می گردد.

پیامبر اکرم (ص)

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد ، متر را دور

قلبش می گذارد نه دور سرش!!!
  
عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد

"مهمی" باشند ولی هیچ کس نمی خواهد انسان

"مفیدی" باشد!!!
/ 0 نظر / 17 بازدید